安庆教育网
水调歌头明月几时有拼音版翻译-水调歌头词牌格律及格式-水调歌头明月几时有教案教学设计反思详细信息
宜城教育资源网www.ychedu.com

水调歌头明月几时有拼音版翻译

bǐngchénzhōngqiū,huānyǐndádàn,dàzuì,zuòcǐpiān,jiānhuáizǐyóu。
丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。
míngyuèjǐshíyǒu?bǎjiǔwènqīngtiān。
明月几时有?把酒问青天。
bùzhītiānshànggōngquè,jīnxīshìhénián。
不知天上宫阙,今夕是何年。
wǒyùchéngfēngguīqù,yòukǒngqiónglóuyùyǔ,
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
gāochùbùshènghán。qǐwǔnòngqīngyǐng,hésìzàirénjiān。
高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。
zhuǎnzhūgé,dīqǐhù,zhàowúmián。
转朱阁,低绮户,照无眠。
búyīngyǒuhèn,héshìchángxiàngbiéshíyuán?
不应有恨,何事长向别时圆?
rényǒubēihuānlíhé,yuèyǒuyīnqíngyuánquē,
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,
cǐshìgǔnánquán。dànyuànrénchángjiǔ,qiānlǐgòngchánjuān。
此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。
水调歌头明月几时有拼音版翻译 

  水调歌头词牌格律及格式
1、水调歌头,曲牌名,别名“元会曲”“凯旋”台城游“水调歌”“花犯念奴”“花犯”。以毛滂《元会曲·九金增宋重》为正体,双调九十五字,前半段九句四平韵,后段十句四平韵。
2、此篇是苏词代表作品之一。从造型艺术保持上看,它设计构思奇拔,畦径独辟,富有现实主义颜色,是从古至今认可的中秋节词中的绝响。从性能层面而言,词的前半纵写,后半横叙。上篇高瞻远瞩,下篇柳暗花明。前半是对各代神话传说的破旧立新,也是对东汉六朝仙诗的递嬗发展趋势。
3、《水调歌头》是宋朝,苏东坡中秋节情况下,在密州时需作。这一首词以月比兴,描绘的是与其说弟苏辙七年未有之情为基本,紧紧围绕中秋节明月进行想象和思索,把尘世间的生离死别之情列入对宇宙空间人生的哲理性找寻当中,体现了创作者繁杂而又分歧的情感。
《水调歌头》作品首句格律,以乐句为单位,从文字与音乐双重特性考量该调,“中仄仄平仄”是该词首句最为通用的格式,而在其内部,又当以“厌仄仄平仄”为第一选择。同时,“中仄平平仄”这种格律也占有一定比例,也可以作为填词的一种选择。
调九十四字,重在拗句。首句五字,下三字为仄平仄,定格也。次句五字,为通常之五言句。此两句各惟第一字平仄不拘,余无可勉强。第三句十一字,句法上六下五,或上四下七均可;此词则作上六下五,第一三七字俱平仄不拘。【词律】于第六字亦注可平,殊不尽然。
盖惟作上四下七句法,第六字间或可平,而上六下五之句法,则万无作平之理也。第四句六字不用韵。第五句亦六字,有时可与上句对偶;而第五字平仄均不拘。第六句五字,与第二句同。第七八句亦均五字,与首、次两句相同。后阕换头。起首为三字三句,与[相见欢]后阕起首三句同。【词律】注第一句三字平仄不拘,第二句上两字亦可平可仄,殊非是。且第三句定须作仄平平,盖此调烦协韵之句,尾三字皆作仄平平,乃定格也。第四句以下与前半阕完全相同。
水调歌头平仄格式:仄仄平平仄,仄仄仄平平;平平仄仄平仄,仄仄仄平平;仄仄平平仄仄,仄仄平平仄仄,仄仄仄平平;仄仄平平仄,仄仄仄平平;平平仄,平平仄,仄平平;平平仄仄,平仄仄仄仄平平;仄仄平平仄仄,仄仄平平仄仄,仄仄仄平平;仄仄平平仄,仄仄仄平平。
 水调歌头明月几时有教案教学设计反思
【教学目标】
1、知识目标
通过联想和想象感悟古代诗词的意境,训练学生的联想和想象能力。
2、能力目标
培养学生朗读能力和联想、想象能力。通过培养学生的语言表达能力,引导学生培养运用所学的知识,解决实际问题的能力。
3、情感目标
培养学生积极、健康、乐观的人生态度。
【教学重点】
训练学生朗读能力,借助联想和想象在古代诗词中的运用训练学生合理、大胆、独特的联想和想象。
【教学难点】
联想和想象在实际生活中的运用
【教学设想】
1、充分发挥学生的自学能力,课前指导学生预习,查询有关作者和理解诗词的资料。
2、课堂上展开多边活动,师生互动,学生讨论,师生协同探究,共同完成学习任务。
3、让音乐、绘画走进语文课堂,培养学生的美感。
【教学步骤】
(一)趣味导入
老师在黑板上画一个月牙,边画边要求学生回忆与月亮有关的故事、传说和诗句,如果有困难也可与同学小声相互启发、相互讨论,然后找学生起来回答,同学补充。[嫦娥奔月、玉兔东升、月下老、吴刚砍桂树、“露从今夜白,月是故乡明”(杜甫)、“峨嵋山月半轮秋,影入平羌江水流”(李白)……]
接下来老师再启发学生根据自己的知识储备想想古代诗人们常常借月亮表达怎样的思想感情(思念、苦闷、孤独、惆怅等),最后老师给学生明确本堂课的学习任务,并请同学们猜想作者在这首词中借月亮表达了怎样的思想感情。
(二)诵读感知
1、自由朗读,要求读得流畅,读准字音和节奏
2、抽读、齐读,初步体会词中流露出的思想感情。
3、讨论:用简洁的语言概括这首词的主要内容。
(学生可能回答不够全面,教师可提示注意“小序”中的“兼”字以及联系自己在课外所查询的资料。)
4、教师小结同学们的发言后再齐读全首词。
(三)深入理解
1、先独立思考下面问题,然后与小组同学讨论交流后发表自己的看法。
(1)、苏轼原来在朝廷做官,由于党派相争,他受到排挤,被贬为地方官,加之此时他与弟弟苏辙已有七年没有相见了,面对中秋圆月,他的心情会怎样呢?(苦闷、惆怅、忧伤、孤独、难过等)
(2)、作者大醉后有了想离开令他伤心的尘世,飞向美丽的月宫的奇异想法,他的思想感情又发生了怎样的变化?(矛盾,还怕寒冷)
(3)、从哪些诗句可以看出他的心情非常矛盾?(“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”)
(4)、“高处不胜寒”仅仅是指禁不住高处的寒冷吗?联系写作背景,还有无其他含义?(不愿回朝廷做官,讨厌那里的党派相争,勾心斗角;没有志同道合的朋友的孤单冷清;禁不住人世间的人情冷暖、世态炎凉等)
2、小结:“高处不胜寒”内涵非常丰富,确实表达出了作者禁不住朝廷党派相争,互相排挤的打击,害怕回去没有自己的立身之处的思想感情。但在人间也不错,做个地方官,逍遥自在,同样可以为国家出力,为百姓造福。想通了,于是苏轼化解了心中的苦闷、抑郁之情,翩翩起舞。想象一下此时的苏轼的得意之状。
3、讨论:对待政治上的失意,作者如此豁达,襟怀坦荡,真是了不起。夜深人静,皓月当空,但骨肉分离,作者又是如何看待这件事的呢?(“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟”)
(学生探究、讨论,老师巡视、参与、指导)
4、全班同学再齐读全首词,归纳总结出作者的心理变化历程。
(苦闷——矛盾——豁达——祝愿)
(四)品味
1、通过学习这首词,你最喜欢词中哪一句或几句?请说明理由。
2、配乐朗读,品味意境。
(五)拓展延伸,畅谈感受。
1、回忆自己曾经遭遇过的不如意的事情,用简洁的语言把事情的经过以及自己当时真实的想法说给大家听听。
2、今后我们在人生的旅途中将会遇到许许多多的不顺心、不如意的事,学习了这首词后,从中受到了哪些启发呢?谈谈自己的看法。
3、教师小结:
我们每个人的人生不可能是一帆风顺的,时常会遇到很多的不如意的事情,那我们怎么去迎接生活的挑战呢?我们应该是:失意时,莫伤悲;苦闷时,莫彷徨;失败时,莫气馁。正视失败,迎接挑战,我们的人生,定会成功。
(六)在合唱歌曲《真心英雄》中结束上课。
(七)作业布置
1、熟读背诵。
2、根据对词的意境的理解,给这首词配一幅插图(可与同学合作)。

宜城教育资源网www.ychedu.com
水调歌头明月几时有拼音版翻译-水调歌头词牌格律及格式-水调歌头明月几时有教案教学设计反思
宜城教育资源网免费提供课件、试题、教案、学案、教学反思设计等备课资源。数百万资源,无须注册,天天更新!
宜城教育资源网
免责声明 :本站资源版权归原著作人所有,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除。
宜城教育资源网主办 站长:此地宜城 邮箱:yrqsxp@163.com  QQ:290085779